Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 - oznámení o losování

Vážení zákonní zástupci,
k dnešnímu dni ZŠ Elektra eviduje pro školní rok 2024/25 celkem 183 zapsaných uchazečů do 1. ročníku, přípravného ročníku a odkladů povinné školní docházky.
Kritérium 1 (dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči) splňuje 109 uchazečů. Pro školní rok 2024/25 může být do prvního ročníku přijato maximálně 90 žáků, přičemž přednost mají uchazeči, kteří splňují kritérium 1. Z důvodu převisu uchazečů, kteří splňují kritérium 1, musíme přistoupit k losování. To se uskuteční dne 22. 4. 2024 od 12.30 v budově radnice MČ Praha 9 za účasti ředitele školy, zástupců zřizovatele, zástupce ÚMČ Praha 9 a právníka. Výsledky losování budou osvědčeny notářským zápisem. Do losování budou zařazeny postupně oddělené skupiny dětí, nejprve dle kritéria 1, následně dle kritéria 2. Jména dětí budou do losování zařazena pod registračními čísly, které byly obdrženy před zápisem. Losovat se bude pořadí, přičemž přijato bude dle předem zveřejněných kritérií 90 žáků. Na případná uvolněná místa budou přijati další uchazeči podle pořadí losovací listiny. Pořadí z losování bude zveřejněno 25. 4. a výsledky zápisu do 3. 5. na webových stránkách školy a hlavním vchodu do budovy ZŠ a MŠ Elektra.

ZŠ a MŠ ELEKTRA