Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 10. a 11. dubna 2024 od 14:00 - 18:00 v ZŠ a MŠ Elektra (vchod postranním vchodem do budovy školy).

 

Pokyny pro zápis:

Pro zápis je potřeba vyplnit registraci zde (bude spuštěna od 25. 3. - 7. 4.) , vybrat termín zápisu a místnost Zápis do 1. ročníku (čas trvání 30 minut).

Snímek_obrazovky_2024-03-07_091142.png

 

Na Vámi zadaný e-mailem obdržíte „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“ a upřesňující informace.

Tentýž formulář použijete i pro žádost o přijetí do přípravné třídy a uvedete to v kolonce tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy" a při registraci zaškrtnete, že budete pro dítě žádat odklad povinné školní docházky a vyberete místnost Odklad a čas trvání 10 minut!

Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky  pro své dítě, to uvedete při registraci a vyberete místnost Odklad a čas trvání 10 minut!

Rodiče, kteří se nestihnou zaregistrovat, mohou přijít v určené dny zápisu kdykoliv, ale čas zápisu bude podle volné kapacity s čekací lhůtou. Žádost o přijetí/odkladu si vyplní na místě. 

U zápisu je potřeba předložit:

  • Kompletně vyplněnou žádost (formulář stažený při registraci) - prosíme o podpis obou zákonných rodičů (lze nahradit čestným prohlášením)
  • Občanský průkaz (včetně doložení trvalého bydliště)
  • Občanský průkaz dítěte – pokud ho má
  • Rodný list dítěte 
  • Pro žáky cizince – (vše přeloženo do českého jazyka) ještě navíc povolení k pobytu, pas, doklad o pojištění. 

 

Trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy škola ověří výlučně podle seznamu z registru obyvatel (ROB), který škole poskytuje zřizovatel. Pokud by dítě v tomto seznamu nebylo a nemělo vlastní doklad s uvedeným trvalým bydlištěm, budou zákonní zástupci požádáni, aby trvalé bydliště dítěte doložili - a to do doby před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. ÚMČ Praha 9 v odd. Evidence obyvatel vystaví zákonným zástupcům na počkání za 50,- Kč potvrzení o trvalém bydlišti dítěte. Pro tento úkon musí mít zákonný zástupce s sebou rodný list dítěte a svůj OP.

Pokud budete pro své dítě žádat o odklad školní docházky, přineste s sebou doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení nebo klinického psychologa a doporučení odborného lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. O odkladu rozhoduje spádová škola.

V emailu i na formuláři je uvedeno registrační číslo, které si pečlivě uložte. Výsledky zápisu budou zveřejněny pouze s registračními čísly.

3. května 2024 budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

 

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2024/25

 Pro koho je zápis do1.ročníku povinný?

  • pro děti, které k  31. 8. 2024  dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018). 
  • pro děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky z loňského roku 2023/2024, včetně dětí navštěvujících přípravnou třídu

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
19. 3. od 15.00 do 18. 00 hodin.

4. 6. 2024 proběhne informační schůzka s rodiči budoucích prvňáků.

 

Co je to spádová škola?

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol:

https://praha9.cz/obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol/.

 

Odklad povinné školní docházky
Co je potřeba předložit?
1. Žádost zákonného zástupce dítěte
2. Písemné doporučení školského poradenského zařízení, např. pedagogicko-psychologická poradna
3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Podrobnosti k odkladu povinné školní docházky najdetev §37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?
Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění).


Přípravná třída

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce dítěte musí předložit žádost a písemné doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Maximální kapacita přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 je 15 žáků.

Kritéria přijímání do přípravné třídy:

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

V případě, že počet žáků podle stejného kritéria přesáhne kapacitní možnosti přijetí, bude přistoupeno k losování za účasti zástupce zřizovatele. 

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd:
Uchazeči jsou přijímáni až do naplnění stanovené kapacity pro první třídy ve školním roce 2024/2025 dle následujících kritérií postupně od č. 1 do č. 6:

1.   Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči,
 
2.   Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které zároveň nesplňuje další podmínky bodu 1,
 
3.   Dítě, pro něž daná základní škola není školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona, a jejímž žákem již je jeho sourozenec,
 
4.   Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má na území Městské části Praha 9 místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince,
 
5.   Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince na území jiné městské části hlavního města Prahy,
 
6.   Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince mimo hlavní město Prahu.

 

Uchazeči jsou přijímáni postupně – teprve poté, co jsou přijati všichni uchazeči splňující dané kritérium, je rozhodováno o uchazečích splňujících kritérium s následujícím pořadovým číslem, a to vždy až do naplnění stanovené kapacity. V případě převisu uchazečů v daném kritériu rozhodne los.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 90 žáků.

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, upozorňujeme na možnost účastníků řízení před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého dítěte.
Možnost nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí bude umožněno 23. 4. v kanceláři ZŠ a MŠ Elektra od 8:00 - 8:30, vchod postranním vchodem do ZŠ a MŠ Elektra.

Prosím, sledujte naše webové stránky, které pravidelně aktualizujeme.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na nové žáky i jejich rodiče.

 

ZŠ a MŠ ELEKTRA