Organizační pokyny pro zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025
Zápisy k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Elektra se ve dnech 6. 5.  od 13.00 - 18.00 a 7. 5. od 13.00 - 16.00 uskuteční v budově MŠ U Nové školy, ul. U Nové školy 637!!! Tuto variantu preferujeme.
 
Žádost lze také doručit ve dnech zápisu prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (žadatele) do datové schránky školy g729pt2 včetně všech příloh (doporučujeme naskenované dokumenty – v případě nečitelné fotografie budete požádáni o dodání jiné verze dokumentu).
Zaslat ve dnech zápisu e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem a s přílohami v elektronické konverzi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Doporučeně Českou poštou včetně všech požadovaných příloh (ověřené kopie).
 
Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny v ZŠ a MŠ Elektra dvě třídy MŠ.
 
I. Informace o doložení potvrzení o očkování
Zákonní zástupci jsou povinni předložit doklad o povinném očkování*, nebo doklad imunity proti nákaze, nebo potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato potvrzení vystaví ošetřující dětský lékař. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
(*§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)
 
II. Doklady k zápisu
1. Žádost – formulář kompletně vyplněný
2. Evidenční list – formulář kompletně vyplněný včetně vyjádření lékaře
3. Rodný list dítěte – originál
4. Občanský průkaz dokazující totožnost zákonného zástupce
 
Ostatní dokumentace
1. Písemné vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
2. Písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
3. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.
4. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce u zápisu je potřeba Žádost opatřit ověřeným podpisem zákonného zástupce. 
5. Oznámení o individuálním vzdělávání.
6. Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských povinností a práv.
 
III. Organizace zápisu
 
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce formou elektronické registrace v období od 2. 4. 2024 do 26. 4. 2024 na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/
2. V případě, že rodič nemá možnost elektronické registrace, může dítě osobně zaregistrovat 24. 4. 2024 v době od 10 do 12 hodin v kanceláři MŠ U Nové školy, ul. U Nové školy 637.
3. Po elektronické registraci je nutné žádost a evidenční list vytisknout a spolu s   potvrzením od lékaře a rodným listem dítěte (případně jinými doklady), doručit.
    Zápisy k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Elektra se ve dnech 6. 5.  od 13.00 - 18.00 a 7. 5. od 13.00 - 16.00 uskuteční v budově MŠ U Nové školy, ul. U Nové školy 637!!! 
4. Během zápisů bude dítěti přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO. Pod tímto číslem bude v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) zveřejněna informace o evidenčních číslech přijatých dětí, a to na oficiálním webu ZŠ a MŠ Elektra a na budově školy ZŠ a MŠ Elektra.
    Seznam evidenčních čísel přijatých dětí se zveřejní na webových stránkách mateřských škol 29. 5. 2024. V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí o přijetí NEZASÍLÁ.
5. Další možnosti doručení dokladů:
a) Českou poštou
b) prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (žadatele) do datové schránky dané MŠ; doporučujeme naskenované dokumenty – v případě nečitelných dokumentů budete požádáni o dodání jiné verze.
c) zaslat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis a s přílohami v elektronické konverzi.
V případě zaslání e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu musí být žádost i evidenční list do 5 kalendářních dnů potvrzeny přímo v MŠ, nebo doručením vlastnoručně podepsaného výtisku písemností do MŠ do 5 kalendářních dnů.
 
 

 

ZŠ a MŠ ELEKTRA